FAKTIKONTROLL | Euroopa Liit ei plaani keelata vanade autode remontimistEesti sotsiaalmeediasse on jõudnud kuulus valeväide, et Euroopa Liit teeb ettepaneku keelata üle 15 aastat vanade sõidukite remontimise. Tegelikult on Euroopa Nõukogu seaduseelnõu eesmärk soodustada taaskasutust, vähendada ebaseaduslikku romude müüki ja käidelda jätkusuutlikult kasutuskõlbmatuid sõidukeid.“Euroopa Liit esitab vastuolulise õigusakti ettepaneku, mis keelaks remondiõiguse vanematele kui 15-aastastele sõidukitele. Euroopa Komisjoni sõnul on eelnõu eesmärk “uuendada autoparki ja julgustada eurooplasi ostma uusi keskkonnasõbralikke sõidukeid” ehk sundima üksikisikuid ostma uuemaid autosid ja sagedamini, samas kui paljud jäävad paraku siis hoopis ilma autota, mis rahuldab seaduse väidetava tegeliku eesmärgi – inimeste kavandatud liikumisvõimetuks muutmise,” kirjutas portaal Telegram 28. veebruaril.Sarnase teksti avaldas ka Targo Pärnametsa blogi. Mõlemad artiklid on tõlgitud portaalist The Exposé. Tegu on 2020. aastal loodud vandenõuteooriaid ja valeinfot levitava Briti portaaliga, mille väiteid on Faktikontroll on varemgi ümber lükanud. Faktid Euroopa Komisjoni seaduseelnõu ei plaani keelata vanade autode remontimist. Vastupidiselt väidetule on eelnõu üks eesmärkidest hõlbustada autode remonti ja taaskasutust.Ettepanekus seisab, et „kasutuselt kõrvaldatavad sõidukid“ ehk autod, mida ei saa enam parandada, peab edaspidi toimetama spetsiaalsesse töötlemiskohta utiliseerimiseks. Ettepanekus on täpsed kriteeriumid, mille järgi hinnatakse, kas autot on veel võimalik ja mõistlik remontida. Euroopa Komisjoni seaduseelnõus ja selgitavates tekstides pole kordagi mainitud „rohkem kui 15 aastat vanuseid autosid“ või mistahes vanuste autode remontimise keeldu.2023. aasta juulis esitas Euroopa Komisjon ettepaneku, et tõhusamalt reguleerida autode disainimist, valmistamist ja käitlemist. Eelnõu eesmärk on “hõlbustada autotööstuse üleminekut ringmajandusele sõiduki olelusringi kõigis etappides, alates konstrueerimisest kuni töötlemiseni olelusringi lõpus”. Plaanitav määrus peaks looma “kaasaegse reeglistiku, mis parandab kasutuselt kõrvaldatud sõidukite utiliseerimist, stimuleerib taaskasutamist ja kasutab väärtuslikke ressursse kõige tõhusamalt”. Komisjoni esitatud “kasutuselt kõrvaldatavate sõidukite” ehk “end-of-life vehicles” seaduseelnõu terviktekst on leitav eesti keeles siit, selgitavad tekstid on siin ja siin. Komisjoni esitatud eelnõuga plaanitakse asendada praegu kehtivad romusõidukeid, korduvkasutamist, ringlussevõetavust ja taaskasutamist käsitlevad direktiivid. Autod, mida ei saa enam parandada ehk mis tunnistatakse kasutuskõlbmatuks, peab eelnõu järgi toimetama spetsiaalsesse töötlemiskohta ja utiliseerima. See peaks vähendama romude jätmist näiteks loodusesse või garaaži, ohtlike ainete lekkimist ja väärtuslike ressursside raiskamist. Eesmärk on võimalikult palju materjale taaskasutada ja ohtlikud jäätmed jätkusuutlikult utiliseerida. Määruse ettepanek sisaldab detailseid kriteeriume, mille järgi hakkavad ametiasutused otsustama, kas rikkis auto on veel remonditav või tuleb see kuulutada “kasutuselt kõrvaldatavaks sõidukiks”. Kuigi kriteeriumid on detailsed ja täpsed, pole seaduseelnõu tekstis midagi kirjas mis tahes vanuses autode remontimise keelu kohta. Ettepanekus ja selgitavates tekstides pole ka kordagi mainitud “rohkem kui 15 aastat vanu autosid” või midagi sarnast. Eelnõu järgi saab mis tahes autosid edaspidigi remontida, kui need on seaduse järgi “remondikõlblikud”. Kriteeriumid, mille alusel määratletakse, kas tegu on “kasutuselt kõrvaldatava sõidukiga”, ei sea sõidukile mingeid nõudeid selle vanuse, tüübi, margi, mudeli, päritolu või omandiõiguse alusel. Kui sõiduk vajab remonti, võib seda teha, kui sõiduk vastab tehnoülevaatuse nõuetele ja sel on jätkuvalt luba sõita ELi teedel.Määruse eesmärkide seas on ka lõpetada romude seadusvastane müük kolmandatesse riikidesse ja muud sarnased pettused. Igal aastal “kaob” ELi liikmesriikide statistikast 3-4 miljonit vana autot. Paljud neist eksporditakse ja müüakse ebaseaduslikult “kasutatud autodena”, et vältida ELi jäätmealaseid õigusakte, mis kohustavad ettevõtteid romusid nõuetekohaselt kõrvaldama. Sellised “kasutatud autod” satuvad enamasti prügilatesse ja saastavad loodust. Otsus: vale. Euroopa Liit ei plaani keelustada üle 15 aasta vanuste autode remondi. Euroopa Nõukogu esitatud seaduseelnõu ei maini kordagi autode remondikeeldu või “rohkem kui 15 aastat vanu autosid”. Seaduseelnõu eesmärk on muuta autode elutsükkel jätkusuutlikumaks ja täpsustada autode tootmise ja utiliseerimise nõudeid. Vastupidiselt väidetule on eelnõu üks eesmärk hõlbustada autode parandamist ja taaskasutust.